1967 Fiat 125 GTZ Zagato

1967 Fiat 125 GTZ Zagato
1967 Fiat 125 GTZ Zagato

Fiat 125 GTZ Zagato

1967 Fiat 125 GTZ Zagato at a car show
1967 Fiat 125 GTZ Zagato at a car show

1967 Fiat 125 GTZ Zagato
1967 Fiat 125 GTZ Zagato
Photo Credit: Zagato

The basis: The rather mundane 3-box Fiat 125 Sedan
The basis: The rather mundane 3-box Fiat 125 Sedan

1967 Fiat 125 GTZ Zagato

!